Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Dünyada doğal kaynakların ve sermayenin dağılışının eşit olmayışı Sanayi Devrimi ile birlikte ülkelerin ve bölgelerin ekonomik, siyasi ve sosyokültürel yönden farklılıklarının daha da belirgin olmasına yol açmıştır. Kalkınma hızı düşük olan bölgelerin ekonomik sorunları, ülkelerin genel ekonomik politikalarını etkilemiştir.
Bölgeler arasındaki gelişme farklılıkları; göç, çarpık kentleşme ile birlikte gecekonduların ortaya çıkmasına, altyapı ve çevrede sorunların yaşanmasına neden olmuştur.
Türkiye’de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılması hedeflenmiştir.
Bu amaçla ilk bölgesel kalkınma çalışmaları 1950’li yılların sonlarına doğru başlamış, potansiyeli tespit edilen 16 bölgenin belirlenmesiyle çalışmalar başlamıştır. Daha sonra istenen gelişmelerin sağlanamaması sonucunda 6 büyük proje üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Bu projeler; 


1) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
2) Doğu Anadolu Projesi (DAP), 
3) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), 
4) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK), 
5) Konya Ovası Projesi (KOP) 
6) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’dir (YHGP)

ÖRNEK SORU:


Aşağıdakilerden hangisi Yeşilırmak Havzası gelişim projesinin amaçlarından biri olduğu söylenemez?
A)Ekolojik dengeyi bozmadan, en uygun arazi kullanım planlaması yapılması.
B)Kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilebilmesi.
C)Bölgenin diğer bölgelerle olan sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması
D)Mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin refah düzeyinin ve ülke ekonomisine olan katkısının arttırılması.
E)Bölgenin tamamının milli park statüsüne kavuşturulması.