LGS Türkçe Örnek Sorular

LGS Türkçe Örnek Sorular

1- I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
III. Gündelik bir dil kullanılır.
IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale                
B) Anı
C) Biyografi             
D) Fıkra

2- …Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!
Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
A) Deneme           
B) Makale
C) Gezi                    
D) Anı

3- Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye              
B) Masal
C) Roman        
D) Fabl

4- I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikaye de kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I                         
B) II
C) III                
D) IV

5- Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra                  
B) Deneme
C) Tenkit (eleştiri)        
D) Makale

6-  I. Makale
II. Fıkra
III. Deneme
IV. Günce (Günlük)
V. Eleştiri
Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?
A) I                    
B) II
C) III               
D) IV

7- I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye        
B) Deneme
C) Roman        
D) Masal

8-  I. Biyografi
II. Anı
III. Günlük
IV. Masal
V. Otobiyografi
Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?
A) V                       
B) IV
C) III           
 D) II

9- I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye                 
B) Fabl
C) Roman    
D) Masal

10- Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?
A) Tiyatro                
B) Masal
C) Makale       
D) Hikaye

11- I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.
II. Uzman kişilerce yazılır.
III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.
IV. Kesin sonuçlara varmaz.
V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.
Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerin-den değildir?
A) Yalnız III                
B) I-II-IV
C) IV-V            
D) III-IV

12- I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük” ten alınmış olamaz?
A) I                           
B) II
C) III                
D) IV

13- Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra                     
B) Deneme
C) Eleştiri          
D) Biyografi