Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

Türkiye’nin jeopolitiği Jeopolitik: Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri 
inceleyen bilimdir. Siyasi coğrafyanın önemli bir koludur. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Bu özelliğini ilk çağlardan bu yana korumakta ve artırarak sürdürmektedir.

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU: 


Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının milletlerarası politikada oynadığı rol aşağıdaki bilim dallarından hangisinin oluşmasına neden olmuştur?
A) Tarih 
B) Jeopolitik 
C) Coğrafya 
D) Sosyoloji
 E) Arkeoloji

Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlar


1. Kıtalara Göre Durumu

Üç eski kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerdedir.

2. Denizlere Göre Durumu

Üç tarafı denizlerle çevrili yarımadalar (Anadolu, Trakya) ülkesidir.

3. Önemli Su Yollarına Göre Durumu

Karadeniz çevresini, Akdeniz çevresine ve okyanuslara bağlayan boğazlara sahiptir.

4. Yüzey Şekillerine Göre Durumu

Dağlık engebeli bir ülkedir ve yükseltisi batıdan doğuya artmaktadır.

5. İklim Özelliklerine Göre Durumu

İnsan yaşamına en uygun ılıman iklim kuşağında yer alır. Ayrıca iklim çeşitliliği fazladır.

6. Su Kaynaklarına Göre Durumu

Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ayrıca göl, yeraltı suları ve akarsular açısından zengindir.

7. Kültürel ve Sosyal Özelliklerine Göre Durumu

Anadolu’da kurulmuş eski uygarlıkların mirasına sahiptir. Günümüzde çağdaş, laik ve demokratik yapısıyla örnek ülkedir.

8. Tarım Alanlarına ve Faaliyetlerine Göre Durumu

Verimli tarım alanları, zengin su kaynakları ve iklim çeşitliliği ile önemli bir tarım ülkesidir.

9. Ulaşım ve Ticaret Yollarına Göre Durumu

Üretim ve gereksinimleri farklı doğu ile batıyı, Karadeniz ile Akdeniz çevresini birbirine bağlayan ulaşım ve ticaret yolları üzerinde yer almaktadır.

Günümüzde Türkiye’nin Jeopolitik Konumu


Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeni arasındadır.
Hazar havzası ve Orta Asya petrol ve doğal gazının batıya ulaştırılması için belirlenen yollar üzerindedir.

Okyanus


Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli ağırlığa sahiptir.
1990’lı yıllarda ortaya çıkan köklü ve hızlı değişiklikler
NATO içerisinde Türkiye’yi merkezi bir konuma getirmiştir. Bu durum jeo stratejik önemini daha da artırmıştır.
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle birçok farklı ticari, ekonomik, askeri ve siyasi uluslararası kuruluşa üye olmuştur.