Atom ve Periyodik Sistem Örnek Sorular

Atom ve Periyodik Sistem Örnek Sorular

1)Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Periyodik cetvelde 7 tane periyot vardır.
B)Periyodik cetvelde 18 tane sütun bulunur.
C)Yatay sıralara periyot, düşey sıralara ise grup denir.
D)Döbereiner triatlar kanunu açıklamıştır.
E)Newsland benzer özellik gösteren 3 elementten 1. ve 3. elementin atom ağırlıkları toplamının 2. elementin 2 katı olduğunu açıklamıştır.

2)Newslands atomların artan atom kütlelerine göre sıralandığında yinelenen bazı özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerin her 8 atomda bir tekrarlandığını açıklamıştır.
Yukarıda açıklaması verilen kural aşağıdakilerden hangisidir?
A)Triadlar
B)Oktavlar
C)Sarmal
D)Spiral
E)Hund

3) X, Y ve Z' nin proton sayıları ardışıktır. Y bir soy gaz ise,
I. X bir halojendir.
II. X ve Z aynı gruptadır.
III. X ve Z XZ iyonik bağlı bileşiğini oluşturabilir.
Yargılarından hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III

4) 12X elementi ile ilgili,
I. 3. periyot 2A grubundadır.
II. 2+ yüklü iyonu soy gaz elektron düzenindedir.
III. Metaldir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
E)I, II ve III

5) 1A grubu elementleri için,
I. Hepsi metaldir.
II. Bileşiklerinde daima 1+ değerlik alırlar.
III. Son katmanlarında 1 elektron bulunur.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III

6) nX, n+1Y, n+2Z elementlerinden Y bir soy gazdır.
Buna göre,
I. X ve Z aynı gruptadır.
II. X ve Y aynı periyottadır.
III. Y ve Z iyonik bağlı bileşik yapar.
Yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)II ve III

7) Baş grup elementleri oldukları bilinen X ve Y elementlerinden X in değerlik elektron sayısı 6, Y nin ise 2 dir.
Buna göre,
I. Aynı periyottadırlar.
II. X2- ve Y2+ izo elektroniktir.
III. X ve Y nin kimyasal özellikleri benzerdir.
Yargılarından hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
E)I, II ve III

8) 12X, 14Y, 2Z, 4T elementlerinden hangilerinin değerlik elektron sayıları aynıdır?
A) X ve Y
B) Y ve Z
C) X ve T
D) Z ve T
E) X, Z ve T

9) X elementinin atom numarası kendisine en yakın soy gazdan 1 eksiktir.
Buna göre,
I. X bir halojendir.
II. X bir alkali metalidir.
III. X 1A grubu elementidir.
Yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)II ve III
E)I, II ve III

10) p = proton, n = nötron, e = elektron ise aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) p + n > p
B) p + n = nükleon sayısı
C) p = e ise atom nötrdür.
D) n = p ise nükleon sayısı = 2p dir.
E) Atom nötr ise e + n = nükleon sayısıdır.