Açık Rıza Meni

Açık Rıza Meni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini kabul ederek, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* "Dijital Ada Eğitim Danışmankık Ltd. Şti." (bundan böyle "onlineders.com" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine, kişisel verilerimin yurtiçinde ve yurtdışında diğer iş ortaklarına aktarılmasına ve işlenmesine, açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında onlinders.com; kişisel verilerimi, online bire bir eğitim hizmetlerini sunma amacıyla ("Amaç") işleyebilir ve yurtdışına aktarabilir.

İşbu Açık Rıza Metni, "amaçla sınırlılık ilkesi" gereğince sadece onlineders.com’un gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, grup şirketleri, iş ortakları ile veya servis sağlayıcılarına aktarılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

    Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, onlineders.com ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında "kişisel veri" kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

Adınız, soyadınız,

Doğum Yeri ve tarihi

E-mail adresiniz,

Telefon numaranız,

Fotoğrafınız

Kayıt için kullandığınız Facebook ve Gmail gibi aracı kanallardaki e-postanız, ad-soyad, profil fotoğrafı ve hesap kimlik bilgileriniz,

Adres ve posta kodunuz,

IP adresiniz ve buna bağlı olarak yaklaşık coğrafi konumunuz,

Satış sözleşmesi esnasında fatura ve kredi kartı bilgileriniz,

Online eğitim video ders kayıtlarınız,

Eğitmen banka hesap bilgileri,

Eğitmen özgeçmiş ve çalışma bilgileri,

Eğitmen okul diploma

T.C Kimlik bilgisi,

Eğitmen sosyal medya hesapları

    Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, yukarıda belirtilen amaç dahilinde edinilir.

    Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.